YASAL UYARI ve KULLANIM KOŞULLARI

Legal Notices and Terms of Use

Sayın Site Ziyaretçisi;

tummer.org.tr internet sitesi Tüm Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği'ne ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bilgilerin bir kısmı başka kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

1- TÜMMER internet sitesindeki tüm dökümanlar TÜMMER'in mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir bilgiyi değiştiremez, koplayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenlerden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımız için alabilirsiniz.

2- TÜMMER web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, TÜMMER web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3- İlerde söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden TÜMMER'in ve/veya TÜMMER Web Sitesi'nin,bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının,TÜMMER'in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4- TÜMMER Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerin; TÜMMER logosunun; ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının TÜMMER dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından TÜMMER sunucularına yüklenip yayınlanan hertürlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgilerde dahil ve bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, TÜMMER'in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

5- TÜMMER web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiçbir şekilde TÜMMER tarafından garanti edilmemektedir.

6- TÜMMER web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sunucunda doğabilecek doğrudan ve dolaylı maddi ve /veya manevi, menfi ve /veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı TÜMMER'in hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

7- TÜMMER'in web sitesinde, hizmet verdiği sektörde faaliyet gösteren şirket ve şahıs firmalarının gerek ticari kimlikleri gerekse satışını yaptıkları ürünlere ilişkin yayınladığı her türlü "bilgi" tanıtım ve bilgi verme amaçlı olup, kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı "bilgi"leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, ilgili şirket veya şahıs firmasından temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yer alan bilgilerin güncel olamaması nedeniyle TÜMMER'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Web sitemizde söz konusu firmalara ait bilgilerin olması, bu firmalara aracılık yaptığımız veya ticari bağlantımız olduğu anlamına gelmemektedir.

8- TÜMMER Web Sitesinde, hizmet verdiği sektörde faaliyet gösteren şirket ve şahıs firmalarının gerek ticari kimliklerine gerekse satışını yaptıkları ürünlere ilişkin yayınladığı her türlü "bilgi"nin ilgilisi tarafından güncellenmesine ve değiştirilmesine olanak sağlanmıştır. İlgili şahıs ve firmalar, TÜMMER'e başvurarak alacakları kullanıcı şifresi ile söz konusu güncelleme ve değişiklikleri yapabilecek olup, söz konusu şifrenin kullanımından doğan bütün sorumlulukların kendilerine ait olduğunu peşinen kabul ederler.

9- TÜMMER, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

10- Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı TÜMMER hiçbir şekilde sorumlu değildir.

11- Bu yayın, TÜMMER'in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

12- WEB SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA FORMU ve ÜYELİK BİLGİLERİNE DAİR VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (KVKK) ifade bulan veri sorumlusu sıfatıyla belirli hukuki amaçlar ve sebeplerle üyelik formuna istinaden tarafınızca bizlerle paylaşılan verileri işlediğimizi bildiriyoruz.

Web sitesi üzerinden TÜMMER’e üyelik için tarafınızdan talep olunan;

İletişim bilgileri, şirket yetkilisi ve bu yetkiliye ait bilgiler dahlindeki verileriniz, KVKK’nın 5/f maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak tarafımızca işlenecektir. Bu yöndeki veriler, tamamen TÜMMER’in kanuni yükümlülükleri çerçevesinde ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tarafımıza bildirdiğiniz takdirde en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

13- TÜMMER web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul edilmiş addedileceklerdir. Bu hususta herhangi anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu taktirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve TÜMMER'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı TÜMMER tarafından beyan ve işbu TÜMMER Web Sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

YUKARI