TÜZÜĞÜMÜZ

TÜM MERMER, DOĞALTAŞ VE MAKİNALARI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1- BİRLİĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ:

Birliğin adı; TÜM Mermer, DOĞALTAŞ ve MakİnalarI Üretİcİlerİ Bİrlİğİ olup, merkezi Ankara’dadır.

MADDE 2- BİRLİĞİN AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI:

A) AMAÇ:

Birliğin amacı, Ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, Ülkemizin mermer ve diğer doğal taşlarının en uygun ekonomik metotlarla üretimini sağlamak amacı ile yeni teknolojileri takip ederek, birliğe üye kuruluş ve kişilerin istifadesine sunmak, doğaltaş makinalarının üretimi ile ilgili Uluslararası teknolojik gelişmeleri üyelerine duyurmak ve Ülkemiz mermer, doğaltaş sektörünün birlik ve beraberlik içinde geliştirilmesini sağlamak, karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak ve doğaltaş üretim ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda gelişmesini temin etmektir.

B) ÇALIŞMA KONULARI

Birlik amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur.

1. Dış Ülkelerdeki benzer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, sektördeki yeni gelişmeleri takip etmek ve Ülke ekonomisine kazandırmak amacı ile Birlik üye kuruluşları ile üyelerine bu konularda bilgi vermek,

2. Doğal taş rezervlerimizin verimli bir şekilde üretimini temin etmek amacı ile çalışmalar yapmak, uygun projeler konusunda üyelerine yardım etmek,

3. Sektördeki üretimlerin iç ve dış pazarlarda daha fazla talep görmesini temin etmek amacı ile Uluslararası normlara uygun üretim yapılması konusunda Birlik üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,

4. Altyapı sorunlarının giderilmesi amacı ile ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, bu konuda yapılacak faaliyetlere yardımcı olmak,

5. Sektörün gelişmesini engelleyen sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek

6.  Mermer ve diğer doğal taşlarımızın özelliklerini belirlemek ve teknik raporlarını hazırlamak amacı ile laboratuarlar kurmak, kurulmuş laboratuarlarla anlaşma yapmak,

7.  Doğal taş ve sarf malzemelerinin ve bunlar ile ilgili makine ve teçhizatın imalatı, satışı ve bunların normları konularında ilmi esaslara göre araştırmalar yapmak, mesleki kuruluşların araştırma ve faaliyetlerine iştirak etmek

8. Birlik üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzemelerin teminine ve sorunların çözümüne yardımcı olmak, sorunların giderilmesi için resmi merci ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

9. Mermer, Doğaltaş ve Makina sektörünü ilgilendiren her türlü konuda yetkililerce yapılacak yasal ve idari düzenlemelere yardımcı olmak, gerektiğinde bu amaçla araştırma ve incelemeler yaptırarak bu sonuçlara göre önerilerde ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,

10. İç ve dış pazarlarda mermer ve doğaltaşlarımızın kullanımını artırmak amacı ile fuarlara katılmak üzere koordinasyonu sağlamak, fuarlara katılımları teşvik etmek ve mermer fuarları düzenlemek, 

11. Atıl durumda olan stoklar ile fabrikaların çalıştırılmasını temin etmek amacı ile Birlik üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,

12. Kalifiye eleman temininde üyelere yardımcı olmak,  eleman yetiştirilmesi amacı ile ilgili mercilerle görüşmeler yapmak,  kendi başına veya Üniversiteler ve/veya kurum,  kuruluşlar ile işbirliği içinde kurs,  seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, sertifika vermek, verilecek belgelerin geçerliliği hususunda ilgili mercilerle işbirliği yapmak, gerekli izinleri almak,

13. Doğal taş üretiminde kullanılan araç ve malzemelerin standartlaşmasını temin edici çalışmalar yapmak,

14. Birlik üyeleri arasındaki ihtilafları gidermek amacı ile hakemlik görevi ifa etmek,

15. İhracatı arttırmak amacı ile yurt dışında showroom ve depo açılışlarına yardımcı olmak,

16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki federasyon, dernek veya kuruluşlara üye olmak,  3335 sayılı yasaya göre kurulacak birlik ve kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyon, dernek veya kuruluşlara üye olmak, 

19. Birliğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, mevcut platformlara üye olmak,

20. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

22. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

23. AB ve diğer ülkelerle ortak projeler hazırlamak, sunmak, hazırlanan projelere ortak kurum olarak katılmak, işbirliği yapmak ve projeler kapsamında eğitim, gezi vb faaliyetlerde bulunmak,

24. Tüzük  amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

25. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

26. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

27. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırıp dağıtmak,

28. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

29. Birlik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

30. Gerekli görülen yerlerde Birlik faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik, şube açmak,

31. İnternet Sitesinde veya internet sitelerinde Birliğin amacına uygun her türlü faaliyette bulunmak,

32. Türk Doğaltaş ve Makinalarının standartlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, standartlar oluşturmak, firmaların standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve buna ilişkin belge vermek,

33. Birliğin amacına uygun, sektörün gelişmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından Birliğe verilecek olan görevleri yerine getirmek,

34. Birlik ve Birlik üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, müdahil sıfatıyla davaya katılmak, icra takipleri yapmak ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin etmek,

35. Birlik amacının gerçekleştirilmesi için borçlanmak,

36. Diğer çalışmalar, iş ve işlemler.

MADDE  3 - BİRLİĞİN KURUCULARI

Afyon İscehisar Mermerciler Derneği

Bilecik Mermer Ve Granit Sanayicileri Derneği

Afyon Boğaz Mermerciler Derneği

İstanbul Mermerciler Derneği

İstanbul Anadolu Yakası Mermerciler Derneği

İzmir Mermerciler Derneği

Gürmas Gürel Makine San. Ve Tic. A.Ş.

Kartal Mermer San. Tic. Ltd. Şti.

Türkmer A.Ş.

Alimoğlu İstaş Mermer San. Ve Tic. A.Ş.

Demmer Mermer San. Ve Tic. A.Ş.

En-Mersan Granit Ve Mermer San. ve Tic. A.Ş.

Tekmar Mermer Ve Granit San. ve Tic. A.Ş.

Lütfi Çakır

Raif Türk

Şuayip Demirel

İz-Ko Mermer San. Ve Tic. A.Ş.

Fahri Çoşkun

Toprak Mermer San. A.Ş.

MADDE 4 - BİRLİĞE ÜYE OLMAK

Sektörde faaliyet gösteren dernekler ve oda gibi sivil toplum kuruluşları ile mermer, doğal taş veya makinelerini üretip yönetim kurulunca belirlenen limit üzerinde kapasiteye sahip olan firmalar, şirketler veya kişiler, Birliğe üye olma isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bildirirler. Yönetim Kurulu en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar verir, sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul veya reddine ilişkin gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

MADDE 5-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÇIKMA - ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:

a. Üyeliğin düşmesi Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Birlik üyeliği kendiliğinden sona erer.  

b. Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Birlikten her zaman çıkma hakkına sahiptir. Ayrılma isteği ilk toplanacak Yönetim Kurulunun bilgisinden geçtiği tarihte kesinleşir. Birlik üyeliğinden çıkma tarihi itibariyle, geçmiş dönemlere ilişkin üyelik aidatı borcu olan üye bu borcunu ödemek zorundadır. 

c. Üyelikten Çıkarılma: Birlik üyeleri aşağıdaki hallerde yazılı savunmaları alınmak suretiyle, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Yönetim Kurulunun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma ile ilgili Yönetim Kurulu kararı, ilgililerine 15 gün içerisinde yazılı veya elektronik posta yolu ile bildirilir.

aa. Birliğin amaç ve çalışma konularına aykırı hareket edenler, tüzük veya yönetmeliklerin yüklediği görevlerini yerine getirmeyenler,

bb. Yönetim kurulu kararlarına uymamayı alışkanlık edinmek,

cc. Birlik tarafından kendisine verilen görevleri sürekli olarak yapmaktan kaçınmak,

dd. Birlik hakkında, kendi görev alanına girmeyen konularda Birliğin yetkili organından izin almadan ilgili kurum, kuruluş, basın ve yayın kuruluşlarına açıklama yapmak, yazılı ve sözlü beyanatlarda bulunmak, 

ee. Birliği bilerek maddi ve manevi olarak zarara uğratmak,      

ff.  Birliği kişisel çıkar ve siyasi rant alanı olarak kullanmak, 

d. Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz Hakkı: Yukarıda sayılan nedenler bağlamında yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenler; bu kararın alınmasından sonra, ilk genel kurula itirazda bulunabilir. Ancak, bu itirazların değerlendirilebilmesi için ihraç kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz hakkının kullanıldığının, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. İtiraz üzerine genel kurulun verdiği karar kesindir. Konuyla ilgili olarak dernek iç başvuru yolları tüketilmedikçe, yargı mercilerine başvurulamaz.

Birlik üyeliği kendiliğinden sona eren, çıkan veya çıkarılan üyelik yükümlülükleri, Yönetim Kurulunun bu konudaki kararının kesinleşmesinden itibaren bulundukları takvim yılı sonuna kadar ve her halde en az 6 ay süre ile devam eder.

MADDE 6 - ÜYELİK HAKLARI:

Birlik üyeleri ve temsil ettikleri kuruluşlar eşit haklara sahiptirler. Çalışma alanına giren her çeşit problemlerde Birlikten eşit koşullar altında yardım ve öneri görürler.

MADDE 7 - ÜYELİK GÖREVLERİ:

Birliğin görevlerinin yerine getirilmesinde üyeler ve temsil ettikleri kuruluşlar bütün güçleriyle Birliği destekleme ve ortak yararlarının sağlanmasında her yönde yardımcı olmak zorundadırlar. Üyeler ve temsil ettikleri kuruluşlar Birliğin Tüzüğüne uygun davranmakla yükümlü olup, kanuna ve tüzüğe göre Birliğin vereceği kararlara uymak ve bu kararları yerine getirmek zorundadırlar.

Üyeler elektronik posta adresi dahil adres değişikliklerini en geç 15 gün içinde birliğe bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde Birliğe en son beyan edilen adrese yapılan her türlü ihtar, tebligat vb bildirimler yapılmış sayılır.

MADDE 8 - ONURSAL ÜYELER:

Birliğin amaçlarına ve sektöre hizmet etmiş olan kimseler, akademik kariyere sahip özel kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla Onursal Üyeliğe seçilebilirler.  Onursal üyeler aidat ödemez ve Genel Kurul’da rey veremezler, Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alamazlar.

MADDE 9 - BİRLİĞİN GELİRLERİ:

a) Her üyeden alınacak aidatlar:

 Yıllık Üyelik Aidatı:  2023 yılından itibaren 5.000 TL (Beşbin TürkLirası)

 Üyelik aidatları her yılın altıncı ayı sonuna kadar ödenir.

 Dernekler yıllık aidat bedellerinden muaftır.

b) Her yıl Genel Kurul’ca tespit edilecek ve ikinci maddede belirtilen faaliyetlerle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve mesleki yayınlar için yapılan giderlere üyelerin/kuruluşların katılma payları,

c)  Birlik mal varlığından elde edilecek gelirler,

d)  Diğer çeşitli gelirler, yardım ve bağışlardan, ibarettir.

MADDE 10 - BİRLİĞİN ORGANLARI ŞUNLARDIR:

a) Genel Kurul   

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

MADDE 11 - GENEL KURUL:

1. Genel Kurul Birlik üyelerinden oluşur.

2. Genel Kurul Ankara’da toplanır.

3. Genel Kurul Toplantılarının 3 yılda bir yapılması zorunludur. Genel Kurul Nisan ayında yapılır.

4. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

5. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Ayrıca; toplantı ile ilgili bilgiler, birliğin web sitesinde ilân edilebilir. Ancak, bu şekilde web sitesinde ilân, üyelere yazılı ya da elektronik posta ile bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu çağrı üzerine yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri hallerde yahut üyelerin en az 1/5’inin yazılı isteği üzerine Olağanüstü toplantı yapılır.

7. Denetleme Kurulunun ve Birlik üyelerinin isteği üzerine olağanüstü toplantılar için Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

8. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye kanunda belirtildiği şekilde oyunu kullanır. Tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul hariç olmak üzere, genel kurul tarihinden itibaren önceki yıllara ait üyelik aidatı borcu bulunan üyeler ile onursal üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

MADDE 12 - GENEL KURULUN YETER SAYISI - GÖRÜŞME USULÜ:

a)     Genel Kurul, Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan ve hazır olan üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır.

b)    Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederler.

c)     Katılımcı sayısı bir tutanakla tespit olunur ve yeterli çoğunluğun bulunması halinde Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

d)    Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, Başkan Vekili ve yeteri kadar katip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

e)     Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi dışındaki oylamalarda oy verme usulünü Başkan tayin eder.

f)     Görüşmelerde, kanun ve tüzüğün gösterdiği özel haller dışında, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

g)    Toplantı Tutanağını Kâtip(ler) düzenler, Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imza ederler. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur. Kararların bir örneğini Yönetim Kurulu,  üyelere gönderir.

h)    Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)  Birliğin Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçmek,

b)  Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanmaları hakkında karar vermek,

c)  Yönetim Kuruluna çalışmaları hususunda direktif vermek,

d) Sorumluluklarının görülmesi hallerinde Yönetim Kurulu’nu veya Denetim Kurulu’nu görevinden almak, gerektiğinde haklarında yasal kovuşturma kararı vermek,

e)   Taşınmaz alım ve satımı ve kullanılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f)   Birlik bütçesini Yönetim Kurulu önerisine göre aynen veya değiştirerek tespit etmek,

g)   Birliğin tüzüğünü değiştirmek ve tüzüğün 16/i maddesi gereği Ana Yönetmeliği kabul etmek ve değiştirmek,

h)  Birliğin federasyonlara katılması, ayrılması, uluslararası etkinlikte bulunması, yurt dışındaki Dernek ve Birliklere üye olarak katılması veya ayrılması, vakıf kurulması, kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi konularında karar almak,

i)  Birliğin feshine karar vermek,

j) Yürürlükteki yasalara ve tüzüğe göre Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer işleri yerine getirmek,

k)  Genel Kurullar, Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetim Kurulu üyelerini, toplantıya katılanların 3/4 çoğunluğu ile her zaman kısmen veya tamamen değiştirilebilir.

MADDE 14 - YÖNETİM KURULU:

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla Birlik üyeleri arasından seçilen 19 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na aynı usulle 15’de yedek üye seçilir.

b)  Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.

c) Birlik üyeliği sıfatı sona eren Yönetim Kurulu üyesinin hiç bir işleme lüzum kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Sıfatı sona eren üye yerine yedeği, Yönetim Kurulu üyeliğine davet edilir.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ:

Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini takip eden 5 gün içerisinde kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Ve ayrıca Yönetim Kurulu yine kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak üzere 7 kişilik bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulunun yetki ve görevleri ve çalışma şekli Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çoğunluğuyla karar verir.

Yönetim Kurulu en geç 2 ayda bir toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya 5 Yönetim Kurulu üyesinin isteği üzerine her zaman toplantıya çağırılabilir.

MADDE 16 - YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ:

a)  Genel Kurul kararlarına ve tüzüğe göre Birliğin amacının gerçekleşmesi için etkinlikte bulunmak, Birliği üçüncü şahıslara, resmi makamlara, mahkemelere ve üyelere karşı temsil ve ilzam etmek, gerektiğinde avukat tutmak.

b)  Başkan tarafından hazırlanıp üyelere bildirilmiş bulunan veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından önerilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak,

c)   Her takvim yılı sonunda Birliğin bütün varlıkları ile alacak ve borçlarının envanterini çıkarmak, bu envantere dayanan bilânçoyu ve gelir, gider hesapları ile yıllık çalışma raporunu ve yeni yıla ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,

d)  Kanunlara ve tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya kendi gözetimi altında Birliğin görevlerine tutturmak,

e)   Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek, toplantı gündemini hazırlamak,

f)   Yürürlükteki yasaların verdiği imkan ve yetki çerçevesi içerisinde Genel Kurul kararları doğrultusunda taşınmaz almak ve satmak,

g)   İkinci maddenin (2 / f) fıkrasında öngörülen tesislerin kurulmalarını sağlamak, Yönetim ve Denetim yöntemlerini saptamak,  hakem görevini yerine getirmek,

h)  Birliğin işlemlerini yürütmek üzere atanacak Genel Koordinatörün ve Genel Koordinatöre bağlı teşkilatın çalışma şeklini, idaresini ve denetlemesini yönetmelikler ile tespit etmek,

i)    Birlik üyeliği için başvurma, üyelikle ilgili diğer hususlar ve organların seçimi yöntemlerini belirleyen Ana Yönetmelik ve değişiklik taslağını hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

j)    Genel Kurul’ca kabul edilen personel ödeneğine ve ihtiyaca göre personel atamak, gerektiğinde Yürütme Kuruluna benzer Kurul ve Komiteler kurmak,

k)  Yürürlükteki yasalara ve tüzüğe göre, Yönetim Kurulunca yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yerine getirmek

MADDE 17 - HÜKÜMETE HABER VERMEK:

Yönetim Kurulu Başkanı veya yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından, Genel Kurulu takip eden 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadlarını, meslek ve sürelerini ikametgâh ve tabiiyetlerini Birlik Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

MADDE 18 - DENETLEME KURULU:

a)  Genel Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Denetleme Kurulu seçer,

b)  Denetleme Kurulu en az 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Sayısını Genel Kurul tayin eder,

c)   Denetleme Kurulunun görev süresi üç yıldır.

d)  Denetleme Kurulu üyeleri Birlik hesaplarını ve işlemlerini her zaman için ayrı ayrı veya birlikte denetleyebilirler ve vardıkları sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirirler.

e)   Yıllık faaliyet devresi sonunda devre hesapları hakkındaki raporu Denetleme Kurulu müştereken hazırlar ve Genel Kurul’a sunar,

f)   Denetleme Kurulu ayrıca Birliğin Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Genel Kurul’a sunulacak bir sonraki dönem bütçesi hakkındaki görüşlerini de Genel Kurul’a sunar,

g)   Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

h)  Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerinin vazifelerine müdahale edemez, isteyecekleri her türlü bilgiyi vermeye, Birlik hesap ve defterlerini, belgelerini, varlıklarını, yazışmaları, kararları göstermeye zorunludur.

MADDE 19 - GENEL KOORDİNATÖRLÜK:

Genel Koordinatör kanun, tüzük, kararname ve tebliğler, Birlik Tüzüğü ve Yönetmelikleri hükümleri, Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya yokluğunda vekilinin yürürlükteki yasalar çerçevesinde vereceği talimatlara göre görevini ifa eder.

MADDE 20 - HESAPLAR VE DEFTERLER:

Birliğin hesap yılı takvim yılıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri görevlilere tutturur:

a)     Üye kayıt defteri,

b)    Karar defteri,

c)     Gelen ve Giden evrak defteri,

d)    Gelir ve Gider defteri,

e)     Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

f)     Demirbaş defteri,

Birlik gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır. Bu nedenle sayılı defter noterlikçe tasdik ettirilir.

MADDE 21 - TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ, ANA YÖNETMELİĞİN KABULU VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

Tüzük, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Tüzüğün değiştirilmesi ve Ana Yönetmeliğin onaylanmasına / değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 22 - BİRLİĞİN FESHİ:

Birliğin feshi Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde her zaman mümkündür.

Genel Kurulca fesih kararı verildiği takdirde bu tüzüğün 2. maddesine göre kurulacak tesisler de infisah eder.

Gerek Birliğe ve gerek bu Tüzüğün 2. maddesine göre kurulacak tesislere ait paralarla taşınır ve taşınmaz kıymetler, hak ve alacaklar tasfiye işlemi sonunda bir ilim kurumuna veya mermer ile ilgili bir mesleki kuruluşa verilir. Tasfiye işlemi sonucunda mal varlığının verileceği kurum ve kuruluşu Genel Kurul tayin eder. Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anında Birliğin net malvarlığını tespit etmek üzere üç kişilik bir tasfiye kurulu teşkil olunur.

Tasfiye Kurulu tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Birlik malvarlığını, para ve para dışındaki kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen yerlere devreder. Devre ait evrakı düzenler, bunlarla birlikte fesih keyfiyetini 4 gün içinde yerel en büyük mülki amirine bildirir.

MADDE 23 - DEĞİŞİK HÜKÜMLER

1. İşbu tüzükte yer almayan konularda Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

2. Tüzük hükümleri birlik Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

GEÇİCİ MADDE 1

Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Tüzüğünün 14/a fıkrasının tadiline ilişkin 21.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan statü değişikliği kararının, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmasına kadar onbeş (15) kişilik bir kurul olarak görev yapacaktır. Söz konusu statü değişikliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, yedek yönetim kurulu üyeleri listesinin ilk sırasından başlamak kaydıyla sırasıyla ve Birlik üyeliği koşullarını taşımakta olan üyeleri, mevcut yönetim kuruluna ilave edilmek suretiyle, onaylanan statü değişikliğinin gereği olan ondokuz (19) kişilik yönetim kurulu teşekkül ettirilecek ve kurul görevini bu şekilde ifa etmeye devam edecektir. Ondokuz (19) kişilik yönetim kurulu, İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bakanlıkça incelenmiştir.

05.07.2022

Kütük No: 06-062-154

Doğrulama Kodu: 17b5d691-7ead-46e9-b680-a33cf2d262e8

Doğrulama Linki: https://derbis.dernekler.gov.tr/onlineTuzukDogrulamaWeb

YUKARI